Regulamin

Zapoznaj się z aktualnym regulaminem serwisu MotoJungle.pl.

Data publikacji: 20.07.2023

Zapoznaj się z aktualnym regulaminem serwisu MotoJungle.pl.

Regulamin portalu MotoJungle.pl

Regulamin z dnia 20.07.2023,  określający m.in. zasady zawierania umów poprzez Sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, Sklepie oraz o prawach Konsumenta

SPIS TREŚCI
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt z właścicielem serwisu
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zamówienia w serwisie (Sklep)
§ 5 Płatności
§ 6 Realizacja zamówienia
§ 7 Reklamacje
§ 8 Zwroty
§ 9 Dane osobowe
§ 10 Zastrzeżenia
§ 11 Treści niedozwolone i treści publikowane przez użytkowników

§ 1 DEFINICJE

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy w Polsce.
Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Konsument – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której każdy podmiot korzystający ze Sklepu może założyć w Sklepie swoje indywidualne konto.
Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie.
Kupujący uprzywilejowany – Kupujący, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą uprzywilejowanym.
Przedsiębiorca uprzywilejowany – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, ale nieposiadającą dla niej charakteru zawodowego.
Regulamin – niniejszy regulamin.
Sklep – portal Internetowy MotoJungle.pl prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem https://motojungle.pl
Sprzedawca (Sklep, Właściciel serwisu) – Why So? Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków, NIP: 6793265735, REGON: 525127808, KRS: 0001032850 
Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

§ 2 KONTAKT ZE SPRZEDAWCĄ

 1. Adres pocztowy: Why So? Sp. z o.o., ul. Wadowicka 6, 30-415 Kraków
 2. Adres e-mail do kontaktu ogólnego: kontakt@motojungle.pl
 3. Adres e-mail do składania reklamacji: kontakt@motojungle.pl
 4. Adres e-mail do spraw płatności i faktur: platnosci@motojungle.pl

§ 3 WYMOGI TECHNICZNE

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest urządzenie z dostępem do Internetu
 2. Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 3. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.

§ 4 ZAMÓWIENIA W SERWISIE

 1. Zamówienia można składać przez całą dobę, przez 7 dni w tygodniu.
 2. Kupujący może zarejestrować się w Serwisie, tj. założyć w nim Konto użytkownika.
 3. Ceny pakietów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami jakie ponosi kupujący.
 4. Wybrany do kupienia pakiet ogłoszeń należy zaznaczyć klikając na przycisk ‘Wybierz ten pakiet’.
 5. Następnie Kupujący wybiera metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.
 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Klienta.
 7. Zamówienie Klienta jest traktowane jako złożenie Sprzedawcy oferty kupna zamówionego towaru. Zamówienie zostanie zrealizowane z chwilą opłacenia. Potwierdzenie to następuje poprzez wysłanie Klientowi wiadomości e-mail potwierdzającej przyjęcie zamówienia do realizacji.
 8. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości o potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę opłaconego towaru, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
 9. Aby otrzymać fakturę za dokonany zakup, należy przesłać na adres email: platnosci@motojungle.pl następujące dane: Imię i Nazwisko, nazwa Firmy, adres oraz numer NIP / REGON oraz ID zamówienia. ID znajdziesz w zakładce ‘moje zamówienia’. Znajdziesz tam numer w postaci na przykład #5675, w terminie nie dłuższym niż dwa dni od daty zakupu.
 10. Dokumenty sprzedaży (faktura, korekta) są wysyłane przez Sprzedawcę wiadomością email na adres zarejestrowany w serwisie lub – o ile wskazano – adres email podany na żądanie Klienta.

§ 5 PŁATNOŚCI

 1. Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego za pośrednictwem platformy płatniczej Stripe. Informacje o platformie dostępne są na stronie https://stripe.com/en-pl. Stripe umożliwia trzy formy płatności: kartą płatniczą, BLIK oraz szybkie przelewy Internetowe bezpośrednio z Państwa Banku.
 2. Dokonując zakupów w Sklepie, Klient akceptuje stosowanie faktur elektronicznych przez Sprzedawcę. Kupujący ma prawo wycofać swoją akceptację.

  § 6 REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Zamówienie realizowane jest natychmiast po dokonaniu płatności i odbywa się w sposób automatyczny, z pominięciem czynności manualnych podejmowanych przez Sprzedającego.

§ 7 REKLAMACJE

 1. Sprzedawca ponosi wobec Kupującego odpowiedzialność za zgodność świadczenia z umową, przewidzianą przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w tym zwłaszcza przez przepisy Ustawy o prawach konsumenta.
 2. Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w § 2 Regulaminu.
 3. Reklamacje dotyczące działania Sklepu należy kierować na adres e-mail wskazany w § 2 Regulaminu.
 4. Sprzedawca udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

  § 8 ZWROTY

  1. Właściciel serwisu zapewnia ciągłość działania platformy przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Wyjątkiem są przerwy techniczne, niezbędne do przeprowadzenia prac konserwatorskich lub w celu ulepszenia serwisu.
  2. Właściciel serwisu będzie informował każdorazowo o planowanych pracach technicznych na swoim blogu z odpowiednim wyprzedzeniem.
  3. Kupującemu nie przysługuje prawo do zwrotu poniesionych kosztów.
   4. W przypadku gdy serwis pozostaje nieaktywny dłużej niż 72 godziny od czasu wystąpienia awarii, Kupującemu przysługuje prawo do otrzymania kodu rabatowego na kolejne zamówienie. Aby otrzymać kupon rabatowy należy napisać do nas na adres: platnosci@motojungle.pl. W wiadomości email należy przesłać numer złożonego zamówienia oraz link do opublikowanego ogłoszenia. Po weryfikacji na wskazany adres email zostanie wysłany kod rabatowy obniżający wartość kolejnego zamówienia.
   5. Zwroty nie przysługują za ogłoszenia, które zostały usunięte w następstwie naruszenia § 11 niniejszego regulaminu.

   § 9 DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę – w tym o pozostałych celach oraz podstawach przetwarzania danych, a także o odbiorcach danych – znajdują się w dostępnej w Sklepie Polityce prywatności – ze względu na zasadę przejrzystości, zawartą w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych – „RODO”.
 2. Celem przetwarzania danych Kupującego przez Sprzedawcę, podanych przez Kupującego w związku z zakupami w Sklepie, jest realizacja zamówień. Podstawą przetwarzania danych osobowych w tym przypadku jest:
  – umowa lub działania podejmowane na żądanie Kupującego, zmierzające do jej zawarcia (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  – ciążący na Sprzedawcy obowiązek prawny związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz
  -prawnie uzasadniony interes Sprzedawcy, polegający na przetwarzaniu danych w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 3. Podanie danych przez Kupującego jest dobrowolne, ale jednocześnie konieczne do zawarcia umowy. Niepodanie danych uniemożliwi zawarcie umowy w Sklepie.
 4. Dane Kupującego podane w związku z zakupami w Sklepie będą przetwarzane do momentu, w którym:
  – przestanie obowiązywać umowa zawarta między Kupującym a Sprzedawcą;
  – na Sprzedawcy przestanie ciążyć obowiązek prawny, zobowiązujący go do przetwarzania danych Kupującego;
  – ustanie możliwość dochodzenia roszczeń przez Kupującego lub Sprzedawcę, związanych z umową zawartą przez Sklep;
  – zostanie przyjęty sprzeciw Kupującego wobec przetwarzania jego danych osobowych – w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes Sprzedawcy
  – w zależności od tego, co ma zastosowanie w danym przypadku i co nastąpi najpóźniej.
 • Kupującemu przysługuje prawo żądania:
  • dostępu do swoich danych osobowych,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • przeniesienia danych do innego administratora a także prawo:
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją Kupującego – wobec przetwarzania dotyczących go danych osobowych, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO (tj. na prawnie uzasadnionych interesach realizowanych przez Sprzedawcę).
 • W celu realizacji swoich praw, Kupujący powinien skontaktować się ze Sprzedawcą przy wykorzystaniu danych z § 2 Regulaminu.
 • W przypadku gdy Kupujący uzna, że jego dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, Kupujący może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 10 ZASTRZEŻENIA

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Kupującym uprzywilejowanym, sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
 5. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Kupującym uprzywilejowanym z tytułu zawartej umowy, jest ograniczona – w granicach dopuszczonych przez prawo – do kwoty złożonego przez Kupującego zamówienia, wskutek którego doszło do zawarcia umowy, oraz do 1 roku od zawarcia tej umowy.

§ 11 TREŚCI NIEDOZWOLONE I TREŚCI ZAMIESZCZANE PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW

 1.  Publikacja ogłoszeń w Serwisie następuje automatycznie po dokonaniu wpłaty lub po wybraniu opcji ogłoszenia darmowego. Serwis pomimo tego iż jest moderowany, nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczone na stronie.
 2.  Niedozwolone jest zamieszczanie ogłoszeń, to jest tytułów, treści oraz zdjęć, które:
  – obrażają, nawołują do nienawiści czy przemocy;
  – zawierają informacje jawnie szkalujące osoby lub instytucje;
  – zawierają treści o charakterze erotycznym;
  – zachęcają lub promują zakup oraz używanie artykułów, których dystrybucja ograniczona jest prawem lub regulaminem ich producentów
 3. Każdy z użytkowników Serwisu bez względu na to czy posiada zarejestrowane konto czy też odwiedza Serwis jako gość może zgłosić ogłoszenie niezgodne z regulaminem.
 4. Moderator serwisu usunie z serwisu każde ogłoszenie naruszające zasady regulaminu.

MotoJungle.pl - motoryzacyjny portal ogłoszeniowy. Kup wszystko. Sprzedaj wszystko. Znajdź wykonawcę usług. Rozwijaj swój biznes.

stripe-motojungle
© 2023 MotoJungle.pl Powered by Why So? Sp. z o.o.